โครงสร้างส่วนราชการ Government


   
     

 
 
     
       
    นายเกษม  เวียงเดช
ปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม้ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
 
         
         
    
   
    นางสาวนิธิมา  ศรีโยทัย
รองปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

 
   
     
     
  นายสงกรานต์  บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
 นางสาวสุพัตน์ สาริวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง
 
   


 
   
   
         
     
นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 
นางสาวปาริฉัตร  พอจิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
  นางธัญญชล  โกมล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง