รายละเอียดข่าว News detail


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) 8 มี.ค. 2562

                       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมเป็นบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
                        เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้รับอนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2  หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 269.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,076.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลสันนาเม็งกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 505,000.- บาท ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


5 ธ.ค. 2562 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2562 รายนงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
15 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>

<< Back