รายละเอียดข่าว News detail


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ต.ค. 2561

                         ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดเก็บภาษีท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเขตพื้นที่หมู่บ้านของท่านทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้          
                        (๑) ภาษีบำรุงท้องที่ อาศัยอำอาจตามความ (หมวด ๕) มาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี              
                        (๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อาศัยอำนาจตามความ (หมวด ๑) มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ (หมวด ๒) มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระต่อพนักงานเก็บภาษีในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                        (๓) ภาษีป้าย อาศัยอำนาจตามความ (หมวด ๒) มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายใน เดือนมีนาคม ของทุกปี


 
                                          
                                                   อ่านเพิ่มเติม...ข่าวสารอื่นๆ


5 ธ.ค. 2562 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2562 รายนงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
15 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2562 ประกาศลดขั้นตอน อ่านต่อ >>

<< Back