รายละเอียดข่าว News detail


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ย. 2562

                          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะ ประกวดจ้าง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 10 เดือน ราคากลางกำหนดไว้ที่ 505,900.-บาท/เดือน (ห้าแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ต่อเดือน งบประมาณตั้งไว้ 5,059,000.-บาท (ห้าล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                         ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา


อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารอื่นๆ


5 ธ.ค. 2562 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) อ่านต่อ >>
22 พ.ย. 2562 รายนงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
15 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2562 ประกาศลดขั้นตอน อ่านต่อ >>

<< Back