รายละเอียดข่าว News detail


รายนงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ย. 2562

                  ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น หน่วยงานพัสดุ กองคลัง มีหน้าที่ต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายรอบเดือน  (สขร.) นั้น
                 บัดนี้ได้ถึงกำหนดเวลารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงขอประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน ตุลาคม 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...


ข่าวสารอื่นๆ


5 ธ.ค. 2562 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 ธ.ค. 2562 เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
15 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
6 ก.พ. 2562 ประกาศลดขั้นตอน อ่านต่อ >>

<< Back