แผนพัฒนาเทศบาล Plan
แผนพัฒนาเทศบาล


***********************************************

แผนการดำเนินงานปี 2562

****************************

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

********************************************************

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างตุลาคม พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ. 2560  ประกาศ เทศบาลตำบลสันนาเม็งรายงานติดตามและประเมินผลแผน 2560 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) การเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560 


-------------------------------------------------------------------------------


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  แผนยุทธศาสตร์-60-63  
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง พ.ศ.2559-2563      
แผนยุทธศาสตร์ 59-63 
แผนพัฒนาสามปี 59-61
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (พ.ศ.2558-2562) 
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2


- แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560    <== download ทั้งหมด

- แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2558   <== download ทั้งหมด

- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2557     <== download ทั้งหมด